1. Cechy budżetu państwa:

  • ma scentralizowany charakter gromadzenia dochodów i rozdysponowywania wydatków
  • gromadzenie środków budżetowych ma charakter przymusowy - wiąże się z władztwem finansowym państwa (egzekwowanie dochodów publicznych)
  • strumieniowy charakter budżetu oznacza konieczność egzekwowania należnych w danym okresie dochodów, jak również obliguje do wydatkowania środków budżetowych przed upływem okresu budżetowego
  • ekonomiczny i społeczny charakter gromadzenia i dzielenia przez państwo dochodów w budżecie
  • szczególna rola budżetu w funkcjonowaniu państwa
  • procesy gromadzenia i dzielenia dochodów za pomocą budżetu implikują zasady ustrojowo - konstytucyjne tzn. wymaga to nadania budżetowi państwa formy normatywnej
  • dochody budżetowe powstają na skutek ostatecznego przejęcia ich przez państwo od różnych podmiotów tzn. że dochody budżetowe gromadzone są bezzwrotnie
  • budżet państwa jest zawsze planem dochodów i wydatków państwa na z góry ustalony czas
  • budżet jako fundusz musi cechować specjalizacja polegająca na nadaniu rygorów prawnych wydatkom budżetowym
  • budżet państwa tworzą strumienie dochodów i strumienie wydatków tzn. wiązanie dochodów i wydatków budżetowych z działalnością państwa w zamkniętym okresie
  • budżet państwa nie może być wystarczającą podstawą oceny finansowej działalności państwa

  Budżet Państwa, a Skarb Państwa 

  Skarb Państwa to podmiot praw i obowiązków w stosunkach ogólno prawnych. Kiedy mówimy o Skarbie Państwa mamy na myśli nie tylko roczne zestawienie dochodów i rozchodów państwowych, ale również majątek państwowy.
  Ministerstwo Finansów - dot. Finansów publicznych
  Ministerstwo Skarbu Państwa - dot. Stosunków ogólno prawnych
  Funkcje Skarbu Państwa :

  • funkcja kasjera - włada środkami pieniężnymi wg. Różnych zaleceń służb administracji państwa (f. Budżetowe S.P.)
  • funkcja bankiera - Skarb Państwa jest jako pożyczkodawca, gwarant.

  Budżet Państwa a Ustawa Budżetowa

  Art.61 ust.4,5 Ustawa Budżetowa - akt prawny autoryzujący budżet;
  Oprócz budżetu państwa zawiera :

  • zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i środków specjalnych
  • plan przychodów i wydatków państwowych funduszy celowych
  • zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa

  Konstrukcja Budżetu Państwa :

  Klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

  • Istota - systematyczny podział dochodów i wydatków oraz przychodów  i rozchodów jednostek sektora finansów  publicznych stosowany obligatoryjnie w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości.
  • Zasady konstrukcji

  Dochody i wydatki publiczne oraz przychody klasyfikuje się wg:

  • działów i rozdziałów, określających rozdział działalności
  • paragrafów określających rodzaj dochodu , przychodu lub wydatku(VAT, Cta, wydatki na składki)
  • Klasyfikacja Budżety państwa:

  część

  dział

  rozdział

  paragraf

  Dochody i wydatki ministerstw (np. obrony narodowej, edukacji)
  wszyscy ministrowie, wojewodowie

  • oświaty i wychowania
  • szkolnictwo wyższe
  • szkoła podstawowa
  • gimnazjum
  • liceum

  Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli
  - wydatki na energię

  Artykuł nie jest przekrojem klasyfikacji Budżetu Państwa !
  Art.67.u.2. W odrębnych częściach budżetu państwa ujmuje się :

  • subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (budżet miasta Wrocławia)
  • rezerwę ogólną - dysponuje nią Rada Ministrów
  • rezerwy celowe - dysponuje nimi Minister Finansów w porozumieniu z innymi ministerstwami
  • obsługę długu Skarbu Państwa - dotyczy tylko sektora rządowego, nie jest nim dług miasta Wrocławia = państwowy dług Skarbu Państwa
  • przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej (przychody z wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów ale nie w Banku Centralnym - zakaz konstytucyjny)

  Art.67. u.8. W uzasadnionych przypadkach w budżecie państwa mogą być tworzone odrębne części dla :

  • państwowych jednostek organizacyjnych nie będących organami władzy lub administracji rządowej
  • zadań ogólnych, jeżeli wyodrębnienie części jest uzasadnione koniecznością zapewnienia bieżącej kontroli wydatków.

  Art.86. Ustawa budżetowa ustala :  

   • dochody budżetu państwa - muszą być wykazane wg. ważniejszych źródeł dochodów (VAT, podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych) oraz w przekroju części i działów. Gdy nie osiągnie się prognozowanych dochodów podmioty sektora finansów publicznych nie mają prawa roszczenia.
   • Wydatki budżetu państwa - suma wydatków stanowi limit wydatków budżetu państwa. Jeżeli przekroczy się limit, to narusza się dyscyplinę finansów publicznych i podlega karze. Wydatki ujmuje się w podziale na : części ,działy, rozdziały.
   • deficyt budżetu państwa oraz źródeł jego pokrycia np. przychód z prywatyzacji Skarbu Państwa, emisja obligacji Skarbu Państwa, bony sprzedawane co tydzień na przetargach, kredyty z banków komercyjnych i zagranicznych (nie NBP - zakaz konstytucyjny)
   • limity zatrudnienia w administracji rządowej
   • przychody i rozchody budżetu państwa
   • zestawienie przychodów i wydatków państwowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych, ujmuje się je w podziale na części budżetowe i rodzaje działalności, z wyodrębnieniem :
   • stanu początkowego i końcowego środków obrotowych
   • przychodów własnych
   • dotacji z budżetu państwa
   • wydatków na wynagrodzenia i składek naliczanych od wynagrodzeń
   • wydatków majątkowych
   • wpłat do budżetu
   • plany finansowe państwowych funduszy celowych, ujmuje się ja oddzielnie dla każdego funduszu z wyodrębnieniem :
   • stanu początkowego i końcowego funduszu
   • przychodów własnych
   • dotacji z budżetu państwa
   • wykaz programów wieloletnich, może być ustanowiony wyłącznie w celu realizacji zadań dotyczących
   • obronności i bezpieczeństwa państwa
   • ochrony środowiska
   • rozwoju gospodarki, w tym restrukturyzacji wybranych dziedzin
   • rozwoju nauki
   • ochrony ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego
   • wykaz inwestycji wieloletnich
   •  dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami. Ujmuje się je po podziale na poszczególne stopnie jednostek samorządu terytorialnego, części budżetowe z których przekazywane są dotacje oraz działy klasyfikacji budżetowej.
   •  zakres i kwoty dotacji przedmiotowych
   •  wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i kwoty dotacji
     • Do ustawy włącza się środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz wydatki, które będą nimi sfinansowane
     • Ustawa może ustalać plany finansowe innych jednostek sektora rządowego. Ujmuje się je odrębnie dla każdej jednostki z wyodrębnieniem przychodów własnych oraz dotacji z budżetu.
     • Ustawa budżetowa nie może zawierać przepisów zmieniających inne ustawy.